Allmänna villkor - hyra av container

Kunden kallas nedan "Hyrestagaren" medan Alabanza Sweden AB kallas ”Alabanza”.

Bakgrund


Alabanza hyr till privatpersoner samt företag ut förrådscontainers uppställda på Hyrestagarens eller Alabanzas mark. Hyrestagaren avser att hyra yta i container genom Alabanza för lagring av tillåten lös egendom som tillhör Hyrestagaren.

Avtalets omfattning


Genom att ingå ett hyresavtal med Alabanza godkänner Hyrestagaren de allmänna villkor som framgår i detta dokument. Detta dokument är således en del av det avtal som Hyrestagaren ingår med Alabanza. Hyrestagaren är skyldig att, före avtal ingås, tillse att vederbörande är fullt införstådd i innebörden av allt som står här i.

I det fall Hyrestagaren ger någon person tillgång till den hyrda containern så tar Hyrestagaren på sig fullt ansvar för allt denna person gör som rör Alabanza.

Genom detta avtal upplåter Alabanza till Hyrestagaren en rätt att bruka en förråds- / containerlösning som Alabanza tillhandahåller. Hyrestagaren ansvarar själv för låsning, kontroll och in- och utforsling av egendom i container eller förråd.

Eventuella avsteg från Alabanzas allmänna villkor måste skriftligen godkännas av behörig företrädare för Alabanza. I annat fall skall avtalet anses gälla i sin oförändrade helhet.

Leverans och/eller tillträde


Hyrd container får ej flyttas annat än genom Alabanzas försorg.

Hyrestagaren ansvarar för att plats där container ska lämnas eller hämtas ligger direkt invid väg som är lättåtkomlig och farbar för lastbil och att vägen får och kan brukas för uppställning av lastbil under lyft av container.

Plats räknas inte som lättåtkomlig om den är belägen så att lastbilschauffören behöver gå ut ur lastbilen och kontrollera platsförhållanden, alternativt behöver få hjälp av utomstående person, för att på ett säkert sätt kunna framföra sitt fordon. Platsen räknas ej heller som lättåtkomlig i de fall lastbilen behöver backa för att komma in eller ut från platsen, undantaget om backningen till fullo kan ske på raksträcka med minst 5,5m vägbredd utan hinder. Lastbilen måste kunna åka via väg som inte innebär passager under broar, trädgrenar, ledningar eller dylikt på lägre höjd än 4,5m.

På platsen där lyft av container ska ske måste det vara möjligt att fälla ut kranens ben så att bredden på bilen med utfällda kranben kan vara 6,5 meter, med 6m fri rak väg framför kranbenen och 18m fri rak väg bakom benen. Mark för både lastbil och kranben måste ha god bärighet och inga hinder eller känsliga markytor får finnas i närheten av lastbilen i samband med att lyft ska ske.

Kunden ansvarar för att innan transporten ha inhämtat de eventuella tillstånd som krävs för lastbils tillträde, åtgärder på plats och uppställning av container.

För väntetider över 10 minuter per transport debiteras varje extra påbörjad timme med 850kr. Med detta pris per påbörjad timme debiteras även extra tidsåtgång på grund av att väg för transport eller plats där container skall lyftas inte uppfyller ovan nämnda krav. Om nämnda krav ej uppfylls ansvarar hyrestagaren för att ersätta eventuella skador eller andra kostnader som drabbar hyrestagaren själv, Alabanza ersätter ej hyreskund eller tredje part för skador på mark eller annan omgivning vid transport eller lyft av container. Samma ersättningsansvar har hyrestagaren gällande de moment av transport eller containerlyft som sker på eller i anslutning till enskild väg, tomt eller byggarbetsplats.

Hyrestagaren faktureras för transport som ej kunnat fullföljas på grund av att hyrestagaren brustit i sina åtaganden.

Container som ska flyttas får maximalt vara lastad med sex
(6) ton och vi transporterar endast en lastad container per transport. Lastad container hämtas endast från plats direkt invid väg som är farbar för lastbil. Hyrestagaren ansvarar för att lasten är säkrad så att den inte flyttar sig under transport. Alabanzas chaufför ska på begäran beredas tillgång till containern för att kontrollera lastning. Hyrestagaren ansvarar för att innehållet inte är stötkänsligt och för att det är lastat så att det inte tar skada av frakten. Alabanza ersätter ej gods som skadas vid lastning, lossning eller transport.

Hyrestagaren skall omedelbart vid leverans inspektera containern och skall senast arbetsdagen efter leveransdagen skriftligen informera Alabanza om eventuella defekter, såväl funktionsmässiga som estetiska. Hyrestagaren är skyldig att bekosta åtgärd av defekter som ej rapporterats enligt ovan. Detta inkluderar exempelvis åtgärd av dörr eller låsanordning som, efter att ha brukats av hyrestagaren, har slutat att fungera tillfredsställande.

Ersättning


För Alabanzas hyror enligt avtalet utgår ersättning enligt vid var tid gällande prislista. Prisjustering av månadsavgifter för ingångna avtal kan komma att göras två gånger per kalenderår med en icke oskälig procentsats. Faktureringsavgift 19 kr debiteras på varje månadsfaktura. Vid försenad betalning av faktura debiteras dröjsmålsränta med 9,50% samt även påminnelseavgift på 50 kr. Går fakturan vidare till inkasso debiteras inkassoavgift på 160 kr.

Avtalstid och uppsägning


Avtal förlängs automatiskt med en (1) månad i taget om det inte skriftligen sägs upp senast två (2) månader innan avtalstidens utgång. Uppsägning kan ske skriftligen eller genom mail till info@alabanza.se. Hyra faktureras i förskott med 20 dagars betalningstid. Alabanza har rätt att säga upp avtal men skall informera hyrestagaren om uppsägningen minst en (1) månad i förväg.

Åtaganden för hyrestagaren


Hyrestagaren är skyldig att vara nåbar på de kontaktuppgifter som anges på beställningsblanketten, och måste omedelbart meddela Alabanza eventuella ändringar. Kunden anses ha tagit del av all information som skickas till den kontaktadress som kunden har angivit på beställningsblanketten.

Hyrestagaren åtager sig att följa de förhållningsregler och policys som gäller beträffande lagring, in- och utforsling i förråd eller container. Ingen lagring av kemikalier, sprängmedel eller annat farligt gods får ske.

Hyrestagaren får ej borra hål i, måla, ta bort isolering eller på annat sätt modifiera containern utan särskilt tillstånd av Alabanza. Hyrestagaren är skyldig att ersätta containern vid stöld av containern eller förlust av containern av annan anledning, oavsett orsak till förlusten. Hyrestagaren är, vid hyra av containern utanför Alabanzas anläggning, även skyldig att försäkra sig mot vandalisering av containern. Om inget annat avtalas så kan Alabanza ombesörja att denna försäkring tecknas och fakturerar kunden för detta.

Det är kundens ansvar att hålla containerns innehåll försäkrat. Om inget annat avtalas, vid hyra på Alabanzas mark, så kan Alabanza ombesörja att denna försäkring tecknas och fakturerar då kunden för detta. Vid försäkringsärenden ska kunden ta direktkontakt med försäkringsbolaget, som är kundens motpart i försäkringsförehavanden. Dokument med försäkringsvillkor tillhandahålles av Alabanza på begäran.

Alabanza äger rätt att fakturera kunden för ej återlämnad container till dess marknadsvärde eller minst 15 000 kr om containerns marknadsvärde understiger detta belopp.

I det fall Hyrestagaren bryter mot Alabanzas allmänna villkor eller på annat sätt bryter mot ingånget avtalet så äger Alabanza rätt att fakturera kunden för samtliga de kostnader som orsakats Alabanza. Administrativ tid, och annan tid som Alabanzas personal har fått lägga på ärendet, faktureras med 950kr per vid varje tillfälle påbörjad timme och person.

Vid tvist i domstol, som helt eller delvis avgörs till Alabanzas fördel, faktureras enligt ovan för den tid som Alabanzas personal får lägga på ärendet samt för övriga rättegångskostnader, exempelvis advokatkostnader.

Avtalets upphörande


Alabanza har rätt att omedelbart säga upp avtalet vid utebliven betalning av två månadshyror/fakturor eller om kunden på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter enligt avtal och allmänna villkor. Vid kontraktets upphörande har hyrestagaren skyldighet att tömma containern på dess innehåll. I det fall hyrestagaren inte tömt containern vid avtalets upphörande har Alabanza rätt att själv tömma containern på dess innehåll och fakturera hyrestagaren för kostnader som Alabanza ådrager sig i samband med detta. Hyrestagaren har ej rätt till ersättning för kvarlämnat gods.

Pantsättning av innehåll


Kunden pantsätter sitt innehåll i och med att kunden ingår avtal med Alabanza. Om kund inte fullgör sina betalningsåtaganden mot Alabanza äger Alabanza rätt att öppna containern och sälja innehållet. Alabanza kan vid utebliven betalning även välja att låta kundens lås sitta kvar men låsa containern med ett extra lås för att säkra pantsatt gods tills betalning har inkommit. Hyran kommer dock i detta fall att fortlöpa tills det sägs upp av någon part. Kund äger ej rätt att öppna container som låsts av Alabanza.

Skadestånd


Alabanza ansvarar inte för direkt eller indirekt skada för Hyrestagaren, tredje man eller partner eller kunder till denna. Vid vårdslöshet kan dock de avgifter som Alabanza tar för sina tjänster / hyror nedsättas i proportion till tid som tjänsten ej varit tillgänglig. Alabanza tar ej ansvar för gods (lös egendom) eller annat som förvaras i container eller förråd.

Äganderätt m.m.


Utöver vad som framgår av det som ovan sagts om licensiering och nyttjanderätt är all utrustning Alabanzas egendom. Kunden förvärvar inte genom hyresavtalet någon äganderätt till utrustningen, såvida ej annat uttryckligen anges i hyresavtalet. Kunden får således inte pantsätta, försälja eller på annat sätt avhända sig utrustningen. Utan Alabanzas skriftliga medgivande får kunden inte heller underuthyra utrustning, överlåta eller på annat sätt förfoga över hyresavtalet. Kunden får inte vidtaga åtgärder så att Alabanzas separationsrätt till produkten går förlorad genom att exempelvis infoga utrustning i annans egendom. Kunden får inte utan Alabanzas skriftliga medgivande flytta utrustningen från i avtalet angiven installations- eller leveransadress. Det är kundens ansvar att inhämta erforderliga tillstånd från myndigheter innan utrustningen eller del därav utförs från Sverige till annat land när Alabanza medgivit flyttningstillstånd.

Alla leveranser förutsätter att Alabanza får de licenser eller auktoriseringar som krävs av berörda myndigheter. Kunden ger genom detta avtal Alabanza rätt att när som helst besiktiga hyresutrustningen. Det åligger kunden att bereda Alabanza tillträde och möjlighet för sådan besiktning närhelst Alabanza så önskar. Alabanza får med förbehåll om kundens rätt överlåta utrustningen och/eller sin rätt enligt detta avtal till annan part.

Policies för Alabanzas containerlagringsplats


Följande policies ska följas:
 • Lås alltid din container även om den är tom.
 • Det är förbjudet att befinna sig på Alabanzas område utanför de av Alabanza angivna öppettiderna. Även om grinden skulle stå öppen vid annan tidpunkt så riskerar du att bli inlåst och får då betala 1000kr för upplåsning. Dessutom kan väktare tillkallas om någon befinner sig på området utanför våra öppettider och i detta fall debiteras du för utryckningskostnaderna.
 • Lämna inte emballage, skrot eller annat avfall utanför container eller på området. Brott mot denna regel bestraffas med vite om 4000kr per tillfälle, plus eventuella kostnader för bortforsling.
 • Inga obehöriga föremål såsom t.ex andra containers, bilar vagnar etc. får uppställas på Alabanza mark. Dessa föremål kommer omedelbart att forslas till soptipp eller återvinnings anläggning. Brott mot denna regel bestraffas med vite om 4000 kr per tillfälle, plus eventuella kostnader för bortforsling. Ingen ersättning utbetalas för det bortfraktade godsets värde.
 • Den som hyr en container av Alabanza ansvarar för att betala ovan nämnda viten och bortforslingskostnader även då någon annan än hyresgästen själv har kvarlämnat avfall eller föremål i samband med åtkomst av den hyrda containern.
 • Som uppställning av obehöriga föremål räknas även föremål som under omlastning står utanför container eller bil under en period längre än 30 minuter.
 • Kunden ska alltid visa hänsyn mot andra kunder och följa anmodningar från Alabanzas personal.
 • Container som lämnas ostädad eller med gods kvar i efter hyrestidens slut debiteras med 500 kr i grundavgift och 350 kr per påbörjad timme. Container skall lämnas i samma skick som den var i då hyran påbörjades. Den skall vara ren, ursopad och utan någon beläggning av damm eller annat.
Ovan angivna priser är inklusive moms.

 • Var medveten om att lagerplatsen kan vara kameraövervakad med inspelning av bild och ljud.
 • Endast Alabanzas personal får bryta upp lås på Alabanzas område. Den som har behov av att få ett lås på sin hyrda container öppnat måste därför kontakta Alabanza.
 • Meddela Alabanza om något är fel eller bör åtgärdas.


Retur policy

 • Du har som konsument 14 dagars ångerrätt efter att du har tagit emot din container.
 • Observera att ångerrätten gäller inte för specialbeställda containrar med tillbehör, specifik färg och andra tillval som klassas som beställningsvara, det gäller endast lagerförda standardcontainrar..
 • Som företagare har du rätt att häva din beställning senast en dag innan den levereras förutsatt att det inte är en specialbeställd container, Alabanza har då rätt till kompensation för eventuella utförda arbeten, lastning, lossning och fraktkostnader.  
 • Om du ångrar dig ska du kontakta oss skriftligen inom 14 dagar via mail till contact@alabanza.se. Först när din returbegäran har blivit godkänd så bokar vi en returfrakt på containern.
 • Eventuella defekter ska rapporteras skriftligen med bilder till contact@alabanza.se samma dag som containern levereras för att en anmärkning ska kunna accepteras som befintligskada.
 • Vid ånger kan det göras ett prisavdrag för värdeminskning om containern utsätts för skadegörelse inom tidsfristen för ångerrätten. Skicka alltid bilder på ev skador innan retur för att få uppgifter på prisavdragets omfattning.
 • Vid ånger står kunden för fraktkostnader samt administrationskostnad för hantering av er retur, lastning, lossning etc. Fraktkostnader faktureras alltid separat innan utkörning samt upphämtning.
 • Återbetalning görs inom 14 dagar för förskottsbetalade containrar
 • Fakturor krediteras först att containern har kommit tillbaka till oss i retur och godkänts

Ändring av allmänna villkor


Alabanza äger rätt att ändra dessa allmänna villkor men har skyldighet att vid ändring publicera dessa ändringar på sin hemsida minst tre (3) månader innan ändringarna träder i kraft.